මහජන බැංකුවට එරෙහිව ගොනු කළ නඩුවෙන් යශෝධා හෝල්ඩින්ග්ස් (පුද්ගලික) සමාගම පැරදෙයි

Share with your friend

යශෝධා හෝල්ඩින්ග්ස් (පුද්ගලික) සමාගම, මහජන බැංකුවට එරෙහිව ඔවුන් විසින් මහජන බැංකුව වෙත උකස් කරන ලද දේපල බැහැර කිරීfමන් නොගෙවා පැහැර හරින ලද ණය මුදල් අයකරගැනීම වැලැක්වීම සදහා පවරන ලද නඩුවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් මහජන බැංකුවේ වාසියට තීන්දුව ලබාදෙන ලදි.

ෙමම උකස් කරන ලද දේපල යශෝධා හෝල්ඩින්ග්ස් (පුද්ගලික) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු සතු දේපලක් වන අතර එම අධ්‍යක්ෂකවරයා ෙමම ණය මුදලේ ප‍්‍රතිලාභ ලබා ඇති බැවින් එකී දේපල විකුණා ණය මුදල අයකර ගැනීමට කටයුතු කිරීම සදහා මහජන බැංකුවට අවසර ලබාදෙන ලදි.

ෙමම නඩුව යශෝධා හෝල්ඩින්ග්ස් (පුද්ගලික) සමාගම විසින් පවරන ලද්දේ සංශෝධිත පරිදි වූ 1961 අංක 29 දරණ මහජන බැංකු පනතේ ප‍්‍රතිපාදන යටතේ මහජන බැංකුව විසින්  ෙමම දේපල පවරා ගැනීම අභියෝගයට ලක් කරමිනි.

දෙපාර්ශවයේම නීති තර්ක සැළකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් මහජන බැංකුවට උකස් කරන දේපල බැහැර කිරීමට අවසර ලබාදෙන ලදි.

ෙමම නඩු තීන්දුව මගින් සමාගම් අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුට සමාගමේ ආවරණය යටතේ හිඳිමින් තමා සතු දේපලක් බැංකුවක් වෙත උකස් තබා සමාගම නමින් ලබාගත් ණය මුදලක් නොගෙවා පැහැර හැරීම හේතුකොට එකී දේපල පරාටේ බලතල යටතේ විකිණීෙමන් මඟහැර යා නොහැකි බව තීරණය විය.

ෙමම නඩු තීන්දුව මගින් යශෝධා හෝල්ඩින්ග්ස් (පුද්ගලික) සමාගම විසින් දශක දෙකක පමණ කාලයක් තිස්සේ මහජන බැංකුව වෙත නොගෙවා පැහැර හැර ඇති ණය මුදල් අයකර ගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙන අතර, බැංකු විශේෂඥයින්ගේ මතය අනුව ෙමය බැංකුව වෙත ණය මුදල් නොගෙවා පැහැර හරින්නන් සම්බන්ධ විශේෂිත වූ තීන්දුවක් ලෙස සැළකිය හැක.


Share with your friend
Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply