මහරාජා ෆුඩ් වරාඩක්ට්ස් පුද්ගලික සමාගම මහජන වකාටස්නිකුතුව පිළිබද නිවේදනය  

Share with your friend

ක ොටස් 20% ප්‍රමොණයක්, ක ොටසක් රුපියල් 5 බැගින්, ක ොටස් මිලියන 25ක් පිරිනමො, රුපියල් මිලියන 125ක් රැස්ිරීමට සැලසුම් ර ඇත. 

ජූනි මස 26 වැනි දින කෙමුහුන් ආකයෝජ සංසෙය පැවැත්කවන අතර පිරිනැමීම ආරම්භවීම 2024 ජූලි 4  වැනි දින සිදු කේ. 

වර්ෂ 1995 සිට කවළඳකපොකල් සන්නොමයක් කලසින් මහරොජො ෆුඩ් පැවත ඒම සහ 2016 සිට ොන්තො වයවසොය ත්වය කමම වයොපොරය තුළින් ැපී කපනීම. 

උතුරු පළොකත්, යොපනකේ කේලනි ආරම්භ යින්කේ සම්භවයක් ඇති පළමු ොන්තො වයවසොය CSE හි  ලැයිස්තුගත රන ලෙ බවට පත්වනු ඇත. 

Atarah Capital විසින් IPO හි පිරිනැමීකම් සහ අනුග්‍රොහ ත්වකේ මූලය උපකේශ සහ ළමනො රු කලස   ටයුතු රනු ඇත. 

USAID CATALYZE ශ්‍රී ලං ො පුේගලි අංශකේ සංවර්ධන ක්‍රියො ොර ම් සෙහො අරමුෙල් සැපයීකම්  (PSD) වැඩසටහකන් CSE ලැයිස්තුගත ිරීම් යටකත් මහරොජො ෆුඩ් කප්‍රොඩක්්ස් (MFPE) පළමු වැන්නො  බවට පත්කේ. 

1995 වර්ෂකේ දී මහරොජො ෆුඩ් කප්‍රොඩක්්ස් සන්නොමය ආරම්භ රන ලදී. යොපනකේ කේලනී ප්‍රකේශකයන්  පැමිණි දූරෙර්ී වයවසොය කයකු වූ දිවංගත සිවසරමන් ගුගනොෙන් මහතො කමහි ආරම්භ යො කේ. සිය පොරිකභෝගි  ජනතොව කවත ඉහළ ගුණොත්ම තත්ත්වකේ කුළුබඩු හො ආහොර ද්‍රවය සැපයුම් රුවකු වන මහරොජො ෆුඩ් කප්‍රොඩක්්ස්  (Maharaja Food Products) කේීය කගොවීන් සවිබල ගැන්වීම සිය වයොපොරය හරහො සිදු රනු ලබයි. වර්තමොනය  වනව විට කේීය කමන්ම විකේීය වශකයන් ෙ සිය නිෂ්පොෙනයන් කබෙොහරිකම් ටයුතු සිදු රන අතර, එහි දී පිටි  ආශ්‍රිත නිෂ්පොෙනයන්, කුළුබඩු, මොළු පෙනම් රගත් ආහොර ද්‍රවය, සහල් සහ පිටි වර්ග මත පෙනම් වූ ආහොර වර්ග ශ්‍රී 

ලං ොව තුළ කමන්ම ප්‍රංශය, එක්සත් රොජධොනිය සහ ඕස්කේලියොව වැනි රටවල් කවත ආපනයනය සිදු රනු ලබයි.

මහරොජො ෆුඩ් කප්‍රොඩක්්ස් (MFPE) අපනයනය ඉලක් රගත් සමොගමක් වන අතර, 2022 ජුනි මොසකේ දී Maharaja Marketing (Pvt) Limited සමොගම කේීය වශකයන් නිෂ්පොෙන කබෙොහැරීම සෙහො 100% ඔවුන්ටම අනුබේධ සමොගමක් පිහිටුවන ලදී. ලියොපදිංචි ොර්යොලය අං 18/3, ආචොර්ය ඊ. ඒ. කුකර් මොවත, ක ොළඹ 06 පිහිටො ඇති අතර නිෂ්පොෙන, ඇසුරුම්, ගබඩො ිරීම හො කබෙො හැරීම වත්තල ප්‍රකේශකේ ඔවුන්කේ ර්මොන්ත ශොලොකේ දී සිදු   රනු ලබයි. 

MFPE හි ස්වොධීන විධොය කනොවන අධයයක්ෂ තවමලර් ගුගනොෙන් මහත්මිය ෙක්වො සිටිකේ “2016 වර්ෂකේ මකේ සැමියොකේ අභොවකයන් පසුව ඔහුකේ ෙැක්ම ඉදිරියට කගනයොම මකේ අධිස්ඨොනයක් වුනො.  ඒ ට මට මකේ පුතොලො කෙන්නකග සහකයෝගය නිසැ වම ලැබුණො. මකේ අවුරුදු අට (8) නොය ත්වය  යටකත් මහරොජො ෆුඩ් කප්‍රොඩක්්ස් ආයතනය මූලය පොලනය කමන්ම ආයතන පොලනකයන්ක ොටස්  කවළෙකපොල ආකයෝජ යින් අප කවත ලගො රගැනීම සෙහො කහොෙ මූලය ොර්යසොධනයක් සමග CSE  ලැයිස්තුගත ිරීම් වල නිර්ණොය සුදුසු ම් සපුරොලන IPO ම්ටම ට කගන ඒමට හැිවීම ගැනමම සතුටු  කවනවො.” 

ස්වොධීන කනොවන විධොය අධයක්ෂ විජයනොත් ගුගනොෙන් ප්‍ර ොශ කළ්, මහරොජො ෆුඩ් කප්‍රොඩක්්ස් ප්‍රධොන  වශකයන් අවධොනය කයොමු රනු ලබන්කන් අපනයනය සම්බන්ධ බවයි. එබැවින් වයොපොරකේ වයොප්තතිය සහ  වර්ධනය සෙහො මූලය රණය සෙහො නව ප්‍රොේධන ක ොටස් රැස් ිරීම, FY 2023/ 2024 වර්ෂයන් හී දී  උපයොගත් අෙොයකමන් 64% ක් ඇමරි ොනු කඩොලර් මිලියන 1 ඉක්මවනු ලබයි. ” සහල් ක ටීකම්  යන්රොගොරය සහ සහල් පිරිසිෙ ිරීකම් යන්රොගොරය, තල කතල් සිදීකම් යන්රොගොරය, ෙැනට පවත්නො 

 ර්මොන්තශොලො කගොඩනැගිලි පරීශ්‍රය පුළුල් ිරීම කමන්ම ගබඩො ධොරිතොවය වැඩි ිරීමට සහ අකනකුත්  ප්‍රොේධනය සුරක්ිත ිරීම IPO අරමුෙලින් සිදු ිරීමට බලොකපොකරොත්තු කේ.” 

MFPE සතුව 5000ට අධි වූ කේීය කබෙොහැරීම් මධයස්ථොනෙ ඇත. 

Atarah Capital හී මූලය උපකේශ හො ළමනො ොර අධයක්ෂ කමන්ම IPO අනුග්‍රො , කරොහොන්  කසනවිරත්න පවසො සිටිකේ, “CSE හි ලැයිස්තුගත ිරීකම් දී උතුරු පළො කත් ආරම්භ යින්කගන් ආම්භ වූ  සමොගමක් කම් සෙහො හදුන්වොදීමට අපි විසින් ගනු ලබන උත්සොහය ගැන සතුටු කවනවො. MFPE ොන්තො  වයවසොය ත්වයක්. ඒ නිසො කමම ලැයිස්තුගත ිරීම ශ්‍රි ලං ොකේ ොන්තො වයවසොය ත්වය දිරිමත් රන 

අතර ක ොටස් ප්‍රොේධනය වර්ධනය ිරීමට, විශොල කවනසක් ඇති ිරීමට අන් අය කපළඹවීමට හැියොවක්  ඇතැයි මො සිතනවො.” 

USAID CATALYZE PSD මගින් අරමුෙල් ලබො දීකම් වැඩසටහන හරහො සහොය ෙක්වන සමොගම් සමූහය  අතරට MFPE එක්කවයි. කමම වැඩසටහන මගින් ශ්‍රී ලං ොකේ ොන්තො වයවසොය යින් ප්‍රමුඛ ආහොර , ෘි  හො කතොරතුරු තොක්ෂණි ක්කෂ්රවල ක්රද්‍ර, කුඩො හො මධය පරිමොණ වයොපොර සෙහො විකශ්ෂ අවධොනයක්  කයොමු රමින්, වයොපොර වර්ධනය සෙහො අරමුෙල් සැපයීම සිදු රනු ලබයි. 

MFPE සතුව ගෘහස්ථව නිෂ්පොෙනය රනු ලබන නිෂ්පොෙන සමූහයක් ඇත. කගෝලීය වශකයන් ආසියොනු  සම්භවයක් ඇති විකේශි යින්කේ ඉල්ලිම් මත කවනත් විවිධ නිෂ්පොෙනයන් ෙ අපනයනය සෙහො නිෂ්පොෙනය  සිදු රනු ලබයි. ආහොර නිෂ්පොෙන ර්මොන්තකේ විශිෂ්ටත්වය කපන්වො කෙමින් MFPE සමූහය ජොතිය  කපෝෂණය ිරීකම් අරමුණින් නකවෝත්පොෙන ඉදිරිපත් ිරීම කමන්ම ඉදිරි පරම්පරොව සෙහො කසෞඛය 

සම්පන්න උසස් තත්ත්වකේ නිෂ්පොෙනයන් කවළෙකපොලකවත නිකුත් ිරීමට ැපවී ක්‍රියො රයි.  

MFPE අධයක්ෂ මණ්ඩලය වනුකේ, විජයොනොන්ත් ගුගනොෙන් (සභොපති/ස්වොධීන කනොවන විධොය  අධයක්ෂ), විතයනොත් ගුගනොෙන් ( ළමනො ොර අධයක්ෂ/ස්වොධීන කනොවන විධොය අධයක්ෂ), තවමලර්  ගුගනොෙන් (ස්වොධීන කනොවන විධොය අධයක්ෂ), කසයිඩ් රිස්වි මවුලොනො (ස්වොධීන විධොය අධයක්ෂ),  කමලංග ඒ දූල්වල (ස්වොධීන විධොය කනොවන අධයක්ෂ) ඉම්රොන් ෆුර් ොන් (ස්වොධීන විධොය කනොවන  අධයක්ෂ) 


Share with your friend
Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply