ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින ආය ෝජන අවස්ථා පිළිබඳව SLT-MOBITEL සහ ඉහළ යපයේ එක්සත් ජනපද නිලධාරීන් අතර සාකච්ඡාවක්

Home » ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින ආය ෝජන අවස්ථා පිළිබඳව SLT-MOBITEL සහ ඉහළ යපයේ එක්සත් ජනපද නිලධාරීන් අතර සාකච්ඡාවක්
Share with your friend

ජාතික තතාරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ විසඳුම් සම්පාදක වන SLT-MOBITEL හි ිත ෝජිත පිරිසක් පසුගි දා ශ්‍රී ලංකාතේ ඇමරිකානු තානාපතිි වන ජූලී චන්න් මහත්මි  ප්‍රමුඛ එක්සත්ම ජනපද ිලධාරීන්න පිරිසක් හමු වී විතේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්මූහ. ඇමරිකානු එක්සත්ම ජනපද පදනම් කරගත්ම වයාපාර වලට ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින ආ තික ආත ෝජන අවස්ථාවන්න පිළිබඳව තමහිදී සාකච්ඡා කරන ලදි. 

තමම සාකච්ඡාවට SLT-MOBITEL ිත ෝජන කරින්න එහි සමූහ සභාපති තරාහාන්න ප්‍රනාන්නු මහතා සහ සමූහ ප්‍රධාන විධා ක ිලධාරී ලලිත්ම තසතනවිරත්මන මහතා ප්‍රමුඛ තජයෂ්ඨ ිලධාරීහු පිරිසක් එක්ූහ. 

ශ්‍රී ලංකාතේ ුරකථන සන්නිතේදන ක්තෂ්ත්‍ර , ඇමරිකානු ආත ෝජන සඳහා වැදගත්ම වන ක්තෂ්ත්‍ර ක් තලසට තමම සාකච්ඡාව තුළදී හඳුනා ගන්නනා ලදි. විතේෂත න්නම පසුගි වසර තුනක පමණ කාල තුළ, රටට අනතේක්ිත අභිත ෝග රාශි කට මුහුණ දීමට සිු ූ අවස්ථාවන්නහිදී, අතයවශ්‍ය තස්වාවන්න හා කර්මාන්නත න්නහි සම්බන්නධතාවන්න අඛණ්ඩව පවත්මවා ගැනීම සඳහා එම ක්තෂ්ත්‍ර සුවිශ්‍ාල කාර් භාර ක් ඉටුකර තිතේ. එතමන්නම ජාතික මට්ටතම් ප්‍රමුඛතාවක් හිි වී ඇති ඩිජිටල් ආර්ික ද, ආත ෝජන සඳහා පැහැදිලි විභව ක් සහිත ක්තෂ්ත්‍ර ක් බවට තමහිදී තදපාර්ේව එකඟ ූහ. 

“ශ්‍රී ලංකාතේ දියුණුව තවනුතවන්න කැප වී සිටින ජාතික ආ තන ක් වශ්‍ත න්න අපත් ඉලක්ක  වන්නතන්න සමාන චින්නතන ක් සහිත හවුල්කරුවන්න සමග අත්මවැල් බැඳගැනීමයි. තමම සකච්ඡාව, ශ්‍රී ලංකාතේ ආත ෝජන කිරීම සඳහා ඇමරිකාව පදනම් කරගත්ම වයාපාර දිරිගැන්නවීතම් උත්මසාහතේ වැදගත්ම මූලික පි වරක් තලස හැඳින්නවීමට පුළුවන්න. රට තුළ බහුවිධ ූ ආත ෝජක ප්‍රජාවක් තගාඩනැංවීම අතිශ්‍යින්න වැදගත්ම. අප සතු උසස් තත්මත්මවතේ සම්බන්නධතා විසඳුම්, අතිනවීන තාක්ෂණ න්න, දියුණු ජාල තස්වාවන්න සහ ඩිජිටල් ටිතල පහසුකම් සමගින්න තලාව ඕනෑම වයාපාරික ආත ෝජකත කු සඳහා විශිෂ්ට මට්ටතම් හවුල්කරුතවකු වීතම් හැකි ාව අප සතුයි.” SLT-MOBITEL සමූහ සභාපති තරාහාන්න ප්‍රනාන්නු  මහතා පැවසී .

ඡා ාරූප – SLT සමූහ සභාපති තරාහාන්න ප්‍රනාන්නු මහතා (වතම් සිට තුන්නවැි ට) සහ එහි සමූහ විධා ක ිලධාරී ලලිත්ම තසතනවිරත්මන මහතා (දකුතණ් සිට තුන්නවැි ට) ඇතුළු SLT MOBITEL තජයෂ්ඨ ිලධාරීන්න පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාතේ ඇමරිකානු තානාපතිි වන ජූලී චන්න් මහත්මි (මැද) ඇතුළු ඇමරිකා එක්සත්ම ජනපද ිලධාරීන්න හමු ූ අවස්ථාව. ශ්‍රී ලංකාතේ ඇමරිකානු තානාපති කාර් ාලතේ ආර්ික ිලධාරී ලුවී ජී. සැලාස් (දකුතණ් සිට තදවැි ට),  

ශ්‍රී ලංකා තටලිතකාම් අධයක්ෂ ජනාධිපති නීතීඥ තමාහාන්න වීරතකෝන්න (වතම් සිට තදවැි ට),  SLT ප්‍රධාන විධා ක ිලධාරී ජනක අතේසිංහ (දකුතණ්) සහ MOBITEL ප්‍රධාන විධා ක ිලධාරී චන්නදික විතාරණ (වතම්) න මහත්මවරුද ඡා ාරූපත හි තවති.


Share with your friend

Leave a Reply

%d bloggers like this: