Home » Business
Business

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் காப்புறுதி வழங்கல்களை சுயமாக முன்னெடுக்க உதவும் வகையில் புரட்சிகரமான e-MER மற்றும் டிஜிட்டல் மருத்துவப் பதிவுகளை துறையில் முதன்முறையாக அறிமுகம் செய்துள்ளது

Continue reading "யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் காப்புறுதி வழங்கல்களை சுயமாக முன்னெடுக்க உதவும் வகையில் புரட்சிகரமான e-MER மற்றும் டிஜிட்டல் மருத்துவப் பதிவுகளை துறையில் முதன்முறையாக அறிமுகம் செய்துள்ளது"